Thành viên

Đơn vị PETROSETCO tham gia góp vốn

Công ty TNHH Kinh doanh văn phòng Dầu khí

Tỷ lệ vốn góp của PETROSETCO: 24% vốn điều lệ.
Dịch vụ quản lý và khai thác tòa nhà văn phòng.
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VĂN PHÒNG DẦU KHÍ (PETRO TOWER)
  • Địa chỉ: 08 Hoàng Diệu, TP. Vũng Tàu
  • Điện thoại: 0254. 3850098
  • Fax: 0254. 3850089

Công ty thành viên khác