Đầu tư, kinh doanh bất động sản

PETROSETCO đã đầu tư vào một số dự án bất động sản tại nhiều địa bàn tiềm năng trên cả nước.