Giới thiệu

Hội đồng quản trị
Ông Trịnh Thanh Cần

Ông Trịnh Thanh Cần

Thành Viên HĐQT
Ông Trịnh Thanh Cần tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Từ tháng 06/2022 Ông được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tổng công ty Cồ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).